Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου:

1. Πέμπτη, 19-11-2015, και ώρα 12.30. Συγκέντρωση των διδασκόντων τη Γεωγραφία στα Γυμνά-σια επιστημονικής μου ευθύνης με θέμα τη Διδακτική της Γεωγραφίας με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητηθεί επίσης η διδακτική αξιοποίηση του λογισμι-κού Google Earth. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να έλθουν με το Laptop τους. Θα υπάρ-χει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

2. Την Τρίτη, 24-11-2015, και ώρα 12.30. Συγκέντρωση των διδασκόντων τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία κλπ ) στα σχολεία επιστημονικής μου ευθύνης με θέμα την πραγματική αξία της πειραματικής διαδικασίας και γενικότερα τη διδακτική αξιοποίηση του πει-ράματος

3. Την Τρίτη, 15-12-2015 και ώρα 12.30 για τα Λύκεια και

4. την Πέμπτη, 17-12-2015 και ώρα 12.30 για τα Γυμνάσια

θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες με θέ-μα τη δομή της πρακτικής εργασίας. Θα συζητηθούν διεξοδικά η επαγωγιστική και η υποθετικο-παραγωγική προσέγγιση και θα εξεταστούν οι εργαστηριακοί οδηγοί Φυσικής, Χημείας και Βιο-λογίας ως προς τη δομή της πρακτικής εργασίας.

Συνημμένα αρχεία: